آرشیو فروردینماه 1389

Hey you, out there in the cold Getting lonely, getting old

| بدون نظر

به نتیجۀ آخر رسیدن برای من یعنی: نترسیدن و امید نداشتن.....اما من هنوز نرسیدم به نقطه آخر چون هم می ترسم و هم هنوز امیدوارم!

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از فروردینماه 1389 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

بهمنماه 1388 بایگانی قبلی است

اردیبهشتماه 1389 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

بخش ها

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en