آرشیو فروردینماه 1388

do I feel like a fool?

| بدون نظر

، اگر ازم بپرسه کجای کارم؟ تا کجا پیش می رم؟ دلم می خواد جواب بدم تا وقتی به نتیجه برسم تا وقتی زنده باشم .... اما ...آخرش چی زندگی همین جوری سقوط می کنه بدون اینکه من یا هیچ کس دیگه بتونه جلوش رو بگیره!! واسه منفی فکر کردن لازم نیست هیچ سعی کنم اما واسه مثبت بودن تا دلت بخواد باید جون بکنم. هنوز دارم واسه مثبت بودنو موندن دست و پا می زنم بلکه یه روزی.......ئ

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از فروردینماه 1388 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

اسفندماه 1387 بایگانی قبلی است

اردیبهشتماه 1388 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

بخش ها

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en