آرشیو مردادماه 1387

good day

| 1 نظر

مثل آدمی شدم که دمِ درِ خونش چند تیکه آشغال هست. این آدم که من باشم هر روز صبح آشغالا را با پاش می¬زنه کنار (حتی خم نمی¬شه که برشون داره) ولی دوباره فردا صبح باد (حتی یه نسیم معمولی هم اگه باشه) این چند تیکه آشغالو بر می¬گردونه دم در خونه ولی چون جاهاشون با هم عوض می شن این آدم ساده فکر می¬کنه هروز با آشغالای جدید رو به رو است.

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از مردادماه 1387 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

تیرماه 1387 بایگانی قبلی است

شهریورماه 1387 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

بخش ها

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en