آرشیو اردیبهشتماه 1387

چی شد که تو از غصه نجات پیدا کردی و ما یکی موندیم توش و روز به روز بدتر شد؟؟ بی هیچ مشکلی ، غصه خور همه و خودمون شدیم! فقط بلدیم غصه بخوریم و هیچ کاری از دستمون بر نیاد نه واسه من و نه واسه بقیه! بقیه ایی که هیچ احتیاجی ندارن! ما موندیمو حوضمون بی ماهی بی آدم ، محتاجِ محتاج

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از اردیبهشتماه 1387 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

فروردینماه 1387 بایگانی قبلی است

خردادماه 1387 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

بخش ها

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en